Finantarea de actiuni comune privind INTERREG/SUERD

Scopul lansării prezentei finanțări de proiecte este de a dezvolta un model integrat de acțiuni comune privitoare la problematicile INTERREG/SUERD. Acțiunile proiectelor depuse vor face referire la Programul Național Comun de Formare SUERD, program inițiat de Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), și desfășurat în colaborare cu Asociația „Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR).

Câștigătorul finanțării va trebui să ofere soluții optime de dezvoltare a acțiunilor INTERREG/SUERD în România, în special pentru zona montană. Fundația EUROLINK – Casa Europei oferă câștigătorului cererii de propuneri de proiecte un cuantum de 30% din valoarea totală a acțiunilor (cursurilor) derulate în comun cu entitatea care a câștigat dreptul la finanțare. Propunerile de cerere de finanțare vor face referire la promovarea dezvoltării unui set de cursuri comune acreditate axate pe Dezvoltarea Regiunii Dunării, adresat în special studenților, masteranzilor, doctoranzilor și profesorilor din ciclul preuniversitar, ca și cadrelor universitare din regiunile statelor membre SUERD.

Prin activitățile comune cererile de propuneri de finanțare din prezenta lansare de proiecte își vor asuma realizarea împărtășirii cunoașterii și schimbului de informații prin intermediul platformelor online și canalelor social media, prin pregătirea tematicii unor teze de masterat și/sau de dizertație și compararea rezultatelor acestor, precum și prin vizite de studiu în cadrul schemelor de mobilitate academică existente sau a unor noi care urmează a fi create.

În alcătuirea bugetului, pentru această propunere de proiecte, se vor considera eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

 1. Cursuri și promovarea acțiunilor comune;
 2. Costurile deplasărilor internaționale (tur-retur), clasa economic;
 3. Cheltuielile de ședere: cazare, asigurare medicală și diurnă (în limita maximă prevăzută prin legislația aplicabilă fiecărei entități);
 4. Transportul local în România sau în străinătate;
 5. TVA, cu condiția să nu poată fi recuperată de către beneficiar și/sau partener;
 6. Cheltuieli de deplasare și salarii pentru vizitele experților/lectorilor (nu pentru personalul implicat în implementarea inițiativei);
 7. Onorarii și cheltuieli de deplasare pentru participarea la conferințe, seminarii, cursuri, întâlniri și ateliere de lucru;
 8. Costuri aferente studiilor de fezabilitate și pentru pregătirea de analize financiare și economice;
 9. Costurile ocazionate de conferințe, seminarii, cursuri, întâlniri și ateliere de lucru;
 10. Cheltuielile aferente activităților de promovare și informare;
 11. Onorariile aferente consultanței externe;
 12. Costul raportului de audit (dacă este cazul).

Costurile de deplasare se vor finanța astfel:
a) Sumele forfetare stabilite pentru finanțarea cheltuielilor de deplasare externă finanțate de Fundația EUROLINK – Casa Europei la nivel național și de program, indiferent de țara de origine a beneficiarului, sunt următoarele:
– pentru o deplasare de 3 – 4 zile (2 – 3 nopți de cazare): 1600 de Euro/persoană;
– pentru o deplasare de 5 – 6 zile (4 – 5 nopți de cazare): 2000 de Euro/persoană (cu o justificare pentru durata prelungită a deplasării).
b) Pentru deplasări al căror obiectiv necesită o durată de timp diferită față de cele prezentate anterior, se aplică metoda costurilor reale, pe bază de documente justificative și în limitele prevăzute de HG 518/1995 cu completările și modificările ulterioare. Metoda costurilor reale se aplică și în cazul în care cheltuielile de cazare și/sau transport sunt suportate din alte surse (de exemplu, de către organizatori).
Perioada de eligibilitate a cheltuielilor: de la data contractării până la 30 decembrie 2020.

Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile eligibile trebuie să fie suportate efectiv de către beneficiar sau partener și, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
(a) să fie efectuate între prima și ultima zi a perioadei de eligibilitate; se consideră eligibile cheltuielile aferente plății facturilor emise în ultima lună de eligibilitate și efectuate în termen de maxim 30 de zile de la data finalizării eligibilității cheltuielilor;
(b) să fie legate de activități și incluse în bugetul total estimat al contractului de finanțare;
(c) să fie proporționale și necesare;
(d) să fie folosite numai în scopul de a atinge obiectivul/ele inițiativei și a rezultatelor sale preconizate, într-un mod compatibil cu principiile bunei gestiuni financiare, eficienței și eficacității.

Depunerea aplicaţiilor se va face în condițiile unui apel deschis: aplicaţiile vor fi primite în orice moment din intervalul stabilit pentru apel și vor fi procesate continuu conform regulii „primul venit, primul servit”.
Aplicanţii selectați pentru primirea grantului vor fi contactați și vor semna un contract de finanțare (modelul va fi furnizat separat de acest Ghid) cu Fundația EUROLINK Casa Europei. Contractul de finanțare va stabili termenii și condițiile finanţării, precum și drepturile și obligaţiile părților. Acesta va cuprinde, printre altele, prevederi privind plățile și raportarea care va fi realizată prin utilizarea de modele specifice.

Calendarul lansării:
25.09.2017 – lansare apel
06.10.2017 – termenul limita pentru depunerea propunerilor de proiecte
09.10.2017 – anunțarea câștigătorului/câștigătorilor și depunerea contestațiilor
10.10.2017 – contractare

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresați la:
Fundația EUROLINK – Casa Europei
Sediul Social: Bdul Kiseleff nr 47 sector 1
Adresa poștală: Str. Cap. Gheorghe Bulugea nr. 9, ap. 5, sector 2
București – ROMANIA
Tel./fax: (4021) 230.49.97
E-mail: info@houseofeurope.ro
Internet: www.HouseofEurope.ro

(25.09.2017)

avatar

About

Secretary

View all posts by